Phone
(84) 2363-959-171 / 905-420-730
E-mail
lamvienrestaurant196@gmail.com
Address
88 Tran Van Du, Ngu Hanh Son, Da Nang